ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563 : 22000000-4029

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายวิชาการ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

22060000/22060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

เป้าหมายของโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานครปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-25)

80.00

25/8/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. – มิ.ย. 63) - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 - ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- ดำเนินการฝึกอบรมไม่ได้ตามแผน เนื่องจากการระบาดของเชื้อ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. – มิ.ย. 63) - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการฝึกอบรมไม่ได้ตามแผน เนื่องจากการระบาดของเชื้อ โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-26)

50.00

26/6/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564 - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว เม.ย. – พ.ค. 63) - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ เลื่อนไปใช้งบประมาณปี 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-28)

45.00

28/5/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว (รออนุมัติเบิกจ่าย เม.ย. 63) - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ไม้โดยที่ปรึกษาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต - การจ้างบุคคลภายนอก แต่งตั้งบุคคลภายนอกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย - การทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้ในสวนสาธารณะ อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของพันธุ์ไม้โดยที่ปรึกษาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต - การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังงสือตอบรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2020-02-26)

28.00

26/2/2563 : - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสำนักงานเขต - การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังงสือตอบรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-28)

23.00

28/1/2563 : - เบิกจ่ายค่าประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา (ค่าใช้จ่ายเดินทางและของที่ระลึก) แล้วเสร็จ - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต ได้รับตอบกลับจากสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างตั้งเรื่องโอนเงินงบประมาณส่งให้คลัง - การจ้างบุคคลภายนอก คณะกรรมการได้สรรหาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังงสือตอบรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-25)

18.00

25/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา - การโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับจากสำนักงานเขต - การจ้างบุคคลภายนอก เพื่อช่วยดำเนินงาน อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.49 (2019-11-26)

12.49

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ระยะที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-4029

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-4029

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0966

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวยั่งยืนปลูกเลียนแบบระบบธรรมชาติ

ค่าเป้าหมาย ตร.ม./คน : 2.1900

ผลงานที่ทำได้ ตร.ม./คน : 2.8000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตร.ม./คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.77

100 / 100
2
1.77

100 / 100
3
2.79

100 / 100
4
2.80

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **