รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 2300-0823

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
35.00
100.0000
100 / 100
3
72.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 2562) 1. ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 2. สำนักวัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักอนามัยกำหนด โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ไปยังสำนักอนามัย และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 3. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักวัฒนธรรมฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2งาน และงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน ดังนี้ 1) งานการดูแลรักษาสระว่ายน้ำของศูนย์กีฬา รับผิดชอบดำเนินการโดยกองการกีฬา 2) งานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 3) งานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) รับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ต.ค.2562 – มี.ค.2563) ขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ดำเนินการได้สำเร็จ 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา อยู่ระหว่างรวบรวมสถิติข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน ความเสี่ยงฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 – มิ.ย. 2563) ดำเนินการได้สำเร็จแล้ว ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานฯ (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการฯ ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากงานฯ ลดลง (เป้าหมายร้อยละ 80) 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 94.62 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมลดลง (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563 1) สำนักงานเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย และสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อ ปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 2) สำนักงานเลขานุการ จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ ทั้ง 2 งาน ได้แก่ งานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา และงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งหนังสือเวียนทุกส่วนราชการเพื่อให้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ ดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-- ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.2562 – 30 ก.ย. 2563) ดำเนินการได้สำเร็จแล้ว ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายใน เดือนธันวาคม 2562 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งเอกสารหลักฐานการดำเนินโครงการให้สำนักอนามัย จำนวน 2 ครั้ง ๑) จัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยครั้งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ๒) รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 และรวบรวมข้อมูลและส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย และสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อ ปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานฯ (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่าย ค่าสาธารณูปโภค มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการฯ ปฏิบัติงาน อย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากงานฯ ลดลง (เป้าหมายร้อยละ 80) 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 94.62 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมลดลง (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ขั้นตอนที่ 4 จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมติดตามและประเมินผลการใช้งานข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมให้ ผอ.สวท.ทราบ และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานฯ ให้สำนักอนามัยภายในเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดหาสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม) ส่วนที่สอง นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เวียนทราบและถือปฏิบัติ ในหน่วยงานโดยทั่วกัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 - ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 - ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด