ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 23000000-3611

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอำนวย กนกพรไพบูลย์ โทร. 2523

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสุขภาพอนามัยที่ดีปลอดโรคปลอดภัยในการทำงาน โดยการจัดหาสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยในการทำงานที่ดี การดำเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ต่อยอดพัฒนางาน (เดิม) ที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และขยายผลการดำเนินงานจัดการงานที่มีความเสี่ยงสูง (เพิ่มเติม) ส่วนที่สอง นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางสำหรับการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เวียนทราบและถือปฏิบัติ ในหน่วยงานโดยทั่วกัน

23010001/23010001

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ิอดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 - ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

เป้าหมายของโครงการ

ขั้นตอนการดำเนินการมี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูงนำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน คัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางาน อย่างน้อย 1 งาน และนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน เวียนทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 ขั้นตอนที่ 2 - จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน โดยจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 - ดำเนินโครงการตามแผนงานและกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการฯ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัยภายในเดือนเมษายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/08/2563 : สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมนำเรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ ทราบ และจัดส่งผลการดำเนินงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/07/2563 : ทุกส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรมฯ ได้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้ง 2 เรื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563 และจัดส่งรายงานติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ พร้อมหลักฐานแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-30)

72.00

30/06/2563 : จัดทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในข้อปฏิบัติ แนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ ทั้ง 2 งาน ได้แก่ งานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา และงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้งหนังสือเวียนทุกส่วนราชการเพื่อให้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติฯ ดังกล่าว โดยกำหนดระยะวลาให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-28)

65.00

28/05/2563 : ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดการความเสี่ยง ได้แก่ กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได่ส่งรายละเอียดข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถึงสำนักงานเลขานุการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแก้ไขก่อนจะนำเรียนผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมฯ พิจารณาลงนาม ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ส่วนราชการที่รับผิดชอบการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ กองการกีฬา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รายงานผลการดำเนินโครงการฯ โดยสรุปได้ว่า ทั้ง 3 ส่วนราชการ สามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้ 1.1) งานที่ 1 การลดความเสี่ยงของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกองการกีฬาจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา รับผิดชอบโดยกองการกีฬา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยโดยไม่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานฯ (เป้าหมายร้อยละ 80) 1.2) งานที่ 2 การลดความเสี่ยงของข้าราชการสังกัดศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รับผิดชอบโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 100 ของข้าราชการฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากงานฯ ลดลง (เป้าหมายร้อยละ 80) 1.3) งานที่ 3 การลดความเสี่ยงของข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจากโรคออฟฟิศซินโดรม รับผิดชอบโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย คือ ร้อยละ 94.62 ของข้าราชการและบุคลากรฯ ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย โดยมีความเสี่ยงหรือปัญหาเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมลดลง (เป้าหมายร้อยละ 85) 2) ทุกส่วนราชการได้จัดส่งแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) มายังสำนักงานเลขานุการ ครบถ้วนแล้ว 3) สำนักงานเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการ (แบบ OCC3(63)) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย และสำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2(63)) ให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา รายงานว่า อยู่ระหว่างรวบรวมสถิติข้อมูลแสดงจำนวนข้าราชการและบุคลากรที่ประสบอุบัติเหตุหรืออันตรายจากการปฏิบัติงานของแต่ละศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงฯ ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม รายงานว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนให้ข้าราชการและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ส่วนราชการที่รับผิดชอบได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา รายงานว่า ได้จัดการอบรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬาแล้ว เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาสระว่ายน้ำประจำแต่ละศูนย์กีฬา 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รายงานว่า กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการเจ็บป่วยจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม รายงานว่า ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมข้าราชการและบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคออฟฟิศซินโดรมแล้ว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้แทนข้าราชการและบุคลากรจากทุกส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรมฯ ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินโครงการฯ กับส่วนราชการที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 และส่วนราชการที่รับผิดชอบได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 1) กองการกีฬา ซึ่งรับผิดชอบ งานการลดความเสี่ยงจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา รายงานว่า ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับศูนย์กีฬาในสังกัดที่มีสระว่ายน้ำแล้ว โดยให้แต่ละศูนย์ฯ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสระว่ายน้ำ และได้กำหนดจัดการอบรมฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายจากงานดูแลรักษาสระว่ายน้ำที่ศูนย์กีฬา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ 2) ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคแล้ว และให้ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 3) สำนักงานวัฒนธรรมฯ ซึ่งรับผิดชอบงานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม ได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมฯ และผู้แทนของแต่ละส่วนราชการแล้ว พร้อมเวียนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงของสำนักวัฒนธรรมฯ พร้อมแผนการปฏิบัติงานโครงการ (แบบ OCC 1(63)) และจัดทำรายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 (แบบ R1(63)) ตลอดจนจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-20)

15.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักวัฒนธรรมฯ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมือวันที่ 17 ธันวาคม 2562 มีมติคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 2งาน และงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนา จำนวน 1 งาน ดังนี้ 1) งานการดูแลรักษาสระว่ายน้ำของศูนย์กีฬา รับผิดชอบดำเนินการโดยกองการกีฬา 2) งานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค รับผิดชอบดำเนินการโดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 3) งานการลดความเสี่ยงจากโรคออฟฟิศซินโดรม (งานเดิม) รับผิดชอบดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักวัฒนธรรมฯ ดำเนินการตามแนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักอนามัยกำหนด โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4.2 ไปยังสำนักอนามัย และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการเพื่อให้ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน พร้อมทั้งเวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลรายละเอียดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :สำนักอนามัยยังมิได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน อย่างน้อย 2 งาน
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาคัดเลือกงานที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา นำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น อย่างน้อย 1 งาน
:6%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:นำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) เวียนแจ้งและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมทั้งรายงานผลครั้งที่ 1 ให้สำนักอนามัย
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงานพร้อมจัดส่งหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามข้อ 1 - 3 ที่ครบถ้วนถูกต้องให้สำนักอนามัย
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาและการจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานของหน่วยงาน พร้อมจัดส่งสำเนาโครงการฯ และหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินโครงการตามแผนงาน การกำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งจัดส่งผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 ให้สำนักอนามัย
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำและนำข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ไปใช้งานภายในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 งาน
:12%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้หน่วยงานอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงาน หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 ให้สำนักอนามัย
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 14
:จัดส่งผลการดำเนินงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดให้สำนักอนามัย
:4%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3611

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3611

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0823

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
72.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **