รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 2300-0824

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
100.00
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ - กำหนดรูปแบบการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก - รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ - ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. โครงการสานฝันปันปั่น(Best Service) (โครงการรักษารอบในปีที่ผ่านมา) ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนจักรยานที่ให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้บริการจักรยานโครงการสานฝันปันปั่น ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,068 คน - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 808 คน - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 722 คน - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 480 คน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 511 คน - 1 – 17 มีนาคม 2563 จำนวน 310 คน ตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจักรยาน ยังไม่ได้ดำเนินการ 2. โครงการออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต (Best Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 - เปิดโครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 177 คน แบ่งเป็น ดังนี้ - กลุ่มอ้วน ระดับ 1 จำนวน 43 คน - กลุ่มอ้วน ระดับ 2 จำนวน 85 คน - กลุ่มอ้วน ระดับ 3 จำนวน 49 คน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากศูนย์เยาวชนปิดให้บริการกิจกรรม และปิดศูนย์เยาวชน ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. โครงการสานฝันปันปั่น(Best Service) (โครงการรักษารอบในปีที่ผ่านมา) ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนจักรยานที่ให้บริการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – ,มิถุนายน 2563 จำนวน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผู้มาใช้บริการจักรยานโครงการสานฝันปันปั่น ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2563 - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1,068 คน - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 808 คน - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 722 คน - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 480 คน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 511 คน - 1 – 17 มีนาคม 2563 จำนวน 310 คน - เดือนเมษายน 2563 ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) - เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างรอผลการสรุปจำนวน ตัวชี้วัดที่ 3 ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการจักรยาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. โครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ และสำนักงาน ก.ก.ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ให้ส่งเหตุผลความจำเป็นพร้อมทั้งปรับวิธีการและตัวชี้วัด หรือยกเลิกตัวชี้วัด เพื่อนำไปพิจารณา ต่อมาสำนักงาน ก.ก. ได้พิจารณาแล้วว่า ให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดเดิม แต่ให้ปรับวิธีการและสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการดำเนินงานได้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จึงทำการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารทำการ เพื่อหารือแนวทางและวิธีการในการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมติที่ประชุมได้มีการกำหนดวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครั้งใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว “โครงการสานฝันปันปั่นจักรยานในศูนย์กีฬาบึงหนองบอน” ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ ตัวชี้วัด 1 มีจักรยานในสภาพดีพร้อมใช้งานและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยไว้ให้ยืม ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 25 คัน ผลการดำเนินงาน 28 คัน ตัวชี้วัดที่ 2 ผู้มายืม เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปที่เป็นสมาชิก มายืมใช้บริการจักรยาน ค่าเป้าหมาย 8,000 ครั้ง/ปี ผลการดำเนินงาน 5,730 คน (1ตุลาคม 2562 – 24 กันยายน 2563) ** หมายเหตุ ** ตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1202/2142 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ร้อยละ 90 ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 95.28 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้ดโครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกาย (BMI) เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 32 คน ดีขึ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 87 คน ดีขึ้น 61 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 52 คน ดีขึ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ประกอบทางกายดีขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน องค์ประกอบทางกายดีขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การประเมินตามตัวชี้วัดที่ 3.2 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 2. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ของปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2560 - 2562) โดยให้หน่วยงานคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นและสำคัญอย่างน้อย 1 โครงการ ที่เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ อย่างยั่งยืน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำเสนอโครงการ “ออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต” เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โดยดำเนินการตามแนวทาง/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษามาตรฐานหรือคงไว้ซึ่งโครงการ “สานฝันปันปั่นจักรยาน ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน” ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการที่เคยกำหนดไว้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำเสนอโครงการ “ออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต” เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - โดยดำเนินการตามแนวทาง/กิจกรรม และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์การประเมินผลตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด - สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รักษามาตรฐานหรือคงไว้ซึ่งโครงการ “สานฝันปันปั่นจักรยาน ณ ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน” ซึ่งเป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องและได้ผลตามเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการที่เคยกำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด