ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต : 23000000-3677

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมงคลชัย เพชรศรี โทร. 0 2245 4749

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายน้อยลง มีการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมส่งผลให้เกิดความเครียด รวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นต้น ที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคคนเมือง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังขาดแนวทางที่ชัดเจนให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว อีกทั้งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้กำหนดไว้ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะที่ถูกต้องและเชื่อได้ให้แก่ประชาชน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพมหานคร ทราบถึงการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานที่ใช้บอกอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เนื่องจากการมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการมีปัญหาสุขภาพ การเกิดโรคเรื้อรัง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนจะเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพและโรคตามมา จึงได้มีการจัดเก็บค่า BMI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพบว่าค่า BMI ของสมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 3,649 คน มีสมาชิกที่มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 42.64 โดยมีผู้ที่มีค่า BMI อยู่ในภาวะอ้วน ระดับ 1 – 3 ร้อยละ 48.45 และมีค่า BMI ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 8.91 (เทียบกับค่า BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (เอเชีย)) จากข้อมูลดังกล่าว จึงจัดโครงการ ออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโปรแกรมสุขภาพ ซึ่งช่วยกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง ลดการเกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย สามารถจัดโปรแกรมโภชนาการของตนเอง และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการออกกำลังกายของตน ซึ่งจะสามารถขยายผลส่งต่อคนรอบข้างต่อไป และการจัดโครงการนี้ยังเป็นการศึกษาปัจจัย ปัญหา และอุปสรรคของพฤติกรรมของประชาชน เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และรู้จักดูแลสุขภาพของตนมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ลดภาระและงบประมาณทางการแพทย์ และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

23030000/23030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นในการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น 3. เพื่อให้เกิดแนวทางสำหรับประชาชนในการบริโภคอาหารและออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม 4. เพื่อนำคู่มือการถอดบทเรียนกเป็นองค์ความรู้สำหรับการดำเนินโครงการในศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

สมาชิกศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินมาตรฐาน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 1 (ค่า BMI อยู่ระหว่าง 23-24.9) จำนวนไม่เกิน 60 คน 2. กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 (ค่า BMI อยู่ระหว่าง 25-29.9) จำนวนไม่เกิน 60 คน 3. กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 3 (ค่า BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30) จำนวนไม่เกิน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีดัชนีมวลกาย (BMI) เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น ค่าเป้าหมายร้อยละ 70 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 32 คน ดีขึ้น 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 87 คน ดีขึ้น 61 คน คิดเป็นร้อยละ 70.11 กลุ่มที่อยู่ในภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 52 คน ดีขึ้น 40 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ประกอบทางกายดีขึ้น ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน องค์ประกอบทางกายดีขึ้น 140 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ค่าเป้าหมายร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมาย 171 คน มีความรู้เพิ่มขึ้น 171 คน คิดเป็นร้อยละ 100 4. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการจำนวน 1 ฉบับ อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-10)

85.00

10/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจวัดองค์ประกอบทางกาย (Inbody) หลังเสร็จสิ้นโปรแกรม

** ปัญหาของโครงการ : - ผู้เข้าร่วมโครงการมาทำการตรวจวัดไม่พร้อมเพรียงกัน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-31)

70.00

31/8/2563 : ได้ดำเนินการจัดทำแผนโปรแกรมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ นำไปปฏิบัติตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โดยครบกำหนดตรวจวัดองค์ประกอบทางกาย (Inbody) หลังเข้าร่วมโครงการในวันที่ 1 - 3 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-17)

50.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการต่อ หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-30)

40.00

30/6/2563 : จัดประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารทำการ เพื่อหารือแนวทางและวิธีการในการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมติที่ประชุมได้มีการกำหนดวางแผนการดำเนินงาน และกำหนดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ครั้งใหม่) ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-29)

35.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรนแรง จึงส่งผลกระทบทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงาน ก.ก. พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการงดจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรนแรง จึงส่งผลกระทบทำให้โครงการไม่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสำนักงาน ก.ก. เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการงดจัดโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการต่อได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-18)

35.00

18/3/2563 : หลังการการประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และได้ทำการเปิดโครงการออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (นายสมบูรณ์ หอมนาน) มาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 177 คน แบ่งเป็น ดังนี้ กลุ่มอ้วน ระดับ 1 จำนวน 43 คน กลุ่มอ้วน ระดับ 2 จำนวน 85 คน กลุ่มอ้วน ระดับ 3 จำนวน 49 คน - ขณะนี้อยู่ระหว่าง ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรม เนื่องจากศูนย์เยาวชนปิดให้บริการกิจกรรม และปิดศูนย์เยาวชน ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-11)

35.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 - เตรียมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทำการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-14)

30.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก - รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 24 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิก - รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-12)

20.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน - กำหนดรูปแบบการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน - กำหนดรูปแบบการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แต่งตั้งคณะทำงาน - ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติโครงการ - ขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากร เพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานฯ (สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ และกองการกีฬา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะทำงานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานและฝึกอบรม Trainer เพื่อให้ความรู้/กำหนดรูปแบบการให้คำปรึกษา ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำจัดทำคู่มือถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3677

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3677

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0824

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **