รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 2300-0825

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.15
100.0000
100 / 100
3
4.15
100.0000
100 / 100
4
4.21
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 โดยภาพรวม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.083 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักคะแนนรวม ได้ปรับมาที่ 4.148 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ต.ค.2562 – มิ.ย.2563) 1. อยู่ระหว่างศูนย์บริการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น 2. ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด จำนวน 3 ข้อ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น ดังนี้ 1) ข้อ 1.8 ข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) เป็นปัจจุบันชัดเจน ศูนย์บริการมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ - มีการอัพเดทข้อมูล ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร) และ Website: www.cdm-bangkok.com - ดำเนินการอัพเดทข้อมูลการให้บริการของศูนย์ทางเว็บไซต์ของศูนย์ ด้วยการถ่ายทอดสดกิจกรรมแอโรบิก วันอังคารถึงวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอกิจกรรมกีฬาและนันทนาการประเภทอื่นๆ สลับสับเปลี่ยนกันทุกวัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงหน้าเพจเฟซบุ้คให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของศูนย์เยาวชน คลองสามวาผ่านกลุ่มไลน์ข่าวสารสร้างสุขสามวา - มีการจัดบุคลากรเพื่อดูแลและ update ข้อมูลในเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง และมีการตอบข้อซักถาม/ความต้องการของสมาชิกอย่างรวดเร็ว - มีการดำเนินงาน update ข่าวสารใน Facebook และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย แก่สมาชิก และประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน 2) ข้อ 1.12 มีช่องทางสำหรับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหลายช่องทาง - มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ให้หลากหลายช่องทางและสะดวกมากขึ้น เช่นทาง e-mail /Facebook /โทรศัพท์ /line - มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งปัญหา /ข้อร้องเรียน /ข้อคิดเห็นให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อต่อ ไว้ที่จุดเคาเตอร์บริการทุกชั้น - จัดให้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างเป็นระบบ - ที่จุดบริการ - ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ (www.bangkok.go.th/rongtook) - จัดหากล่อง เพื่อสำหรับรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ และตอบกลับทางโทรศัพท์เฉพาะบุคคล หรือทางไลน์กลุ่ม 3) ข้อ 1.13 ปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว - รีบตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งหรือเสนอมา เช่น ดำเนินการตอบหนังสือร้องเรียนภายใน 3 วัน - มีการแก้ไขปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก และดำเนินการปรับปรุงอยู่เสมอ - ทำความเข้าใจ/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง - นำข้อเสนอแนะ มาประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และทำการปรับปรุงอย่างเร็วที่สุด เช่น เรื่องการปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน /ผู้รับบริการจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร กล่องรับความคิดเห็น และกล่องข้อความในระบบออนไลน์ - นำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ภายใน 2 - 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน - ชี้แจงผู้ร้องเรียนทุกครั้ง (ในกรณีที่สามารถติดต่อได้) - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน 3. อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลความพึงพอใจในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นดังนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.148 ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.272 สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = (4.148 + 4.272 )/2 = 4.210

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วน-ราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานให้บริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- หน่วยงานต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ พึงพอใจสูงสุด - ผู้ประเมินทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยนำผลคะแนน 2 ครั้งมารวมกัน หารด้วย2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- หน่วยงานต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความ พึงพอใจสูงสุด - ผู้ประเมินทำการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยนำผลคะแนน 2 ครั้งมารวมกัน หารด้วย2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด