ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสนับสนุนผู้ตรวจราชการในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 23000000-3631

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัญชลี ศรวิเศษ โทร. 0 2203 2725 หรือโทร. 2556

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วน-ราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานให้บริการ

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อให้หน่วยงานต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการทุกด้านเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง โดยนำผลคะแนน 2 ครั้งมารวมกัน หารด้วย2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยสรุปผลความพึงพอใจในส่วนของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นดังนี้ ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.148 ผลการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.272 สรุป ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = (4.148 + 4.272 )/2 = 4.210

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-21)

80.00

21/08/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการ กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดประชุมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-22)

70.00

22/07/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-22)

65.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประสานงานกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-01)

60.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) ของกองงานผู้ตรวจราชการ โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจฯ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด จำนวน ๓ ข้อ มาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการที่ดีขึ้น ดังนี้ ข้อ ๑.๘ ข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), ไลน์ (Line) เป็นปัจจุบันชัดเจน ศูนย์บริการมีการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ - มีการอัพเดทข้อมูล ให้ข้อมูลข่าวสาร นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ เป็นปัจจุบันผ่านทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๑ (จตุจักร) และ Website: www.cdm-bangkok.com - ดำเนินการอัพเดทข้อมูลการให้บริการของศูนย์ทางเว็บไซต์ของศูนย์ ด้วยการถ่ายทอดสดกิจกรรมแอโรบิก วันอังคารถึงวันศุกร์ ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอกิจกรรมกีฬาและนันทนาการประเภทอื่นๆ สลับสับเปลี่ยนกันทุกวัน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง - มีการปรับปรุงหน้าเพจเฟซบุ้คให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และแจ้งข้อมูลข่าวสารของศูนย์เยาวชนคลองสามวาผ่านกลุ่มไลน์ข่าวสารสร้างสุขสามวา - มีการจัดบุคลากรเพื่อดูแลและ update ข้อมูลในเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง และมีการตอบข้อซักถาม/ความต้องการของสมาชิกอย่างรวดเร็ว - มีการดำเนินงาน update ข่าวสารใน Facebook และมีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ - ตั้งกลุ่มไลน์เพื่อสื่อสาร ชี้แจงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย แก่สมาชิก และประชาชน ได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบัน ข้อ ๑.๑๒ มีช่องทางสำหรับแจ้งปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็นหลายช่องทาง - มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ให้หลากหลายช่องทางและสะดวกมากขึ้น เช่นทาง e-mail / Facebook / โทรศัพท์ / line - มีการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแจ้งปัญหา /ข้อร้องเรียน /ข้อคิดเห็นให้กับผู้ใช้บริการได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีการตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อต่อ ไว้ที่จุดเคาเตอร์บริการทุกชั้น - จัดให้มีช่องทางในการแก้ไขปัญหาและข้อคิดเห็นอย่างเป็นระบบ - ที่จุดบริการ - ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ทางเว็บไซต์ (www.bangkok.go.th/rongtook) - จัดหากล่อง เพื่อสำหรับรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ และตอบกลับทางโทรศัพท์เฉพาะบุคคล หรือทางไลน์กลุ่ม ข้อ ๑.๑๓ ปัญหา/ข้อร้องเรียน/ข้อคิดเห็น ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว - รีบตอบสนองต่อปัญหาหรือข้อคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งหรือเสนอมา เช่น ดำเนินการตอบหนังสือร้องเรียนภายใน ๓ วัน - มีการแก้ไขปัญหา รับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิก และดำเนินการปรับปรุงอยู่เสมอ - ทำความเข้าใจ/ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง - นำข้อเสนอแนะ มาประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข และทำการปรับปรุงอย่างเร็วที่สุด เช่น เรื่องการปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชน /ผู้รับบริการจากระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร กล่องรับความคิดเห็น และกล่องข้อความในระบบออนไลน์ - นำข้อร้องเรียนที่ได้รับมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ภายใน ๒ - ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน - ชี้แจงผู้ร้องเรียนทุกครั้ง (ในกรณีที่สามารถติดต่อได้) - จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-14)

55.00

14/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างศูนย์บริการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว โดยผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 โดยภาพรวม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ได้รับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.083 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักคะแนนรวม ได้ปรับมาที่ 4.148 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาแนวทางในการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับไปพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจของรับบริการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประสานในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจความพึงพอใจของรับบริการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และพิจารณากำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามส่งให้กองงานผู้ตรวจราชการเพื่อใช้ในการประมวลผลความพึงพอใจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-12-04)

2.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-07)

2.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-25)

1.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานงานจากกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับฟังแนวทางการประเมินผลจากผู้ตรวจราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของ ผตร. จำนวน 2 ครั้ง
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รอรับผลการประเมินความพึงพอใจโดยนำผลคะแนน 2 ครั้งมารวมกัน หารด้วย2 และใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่ง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3631

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3631

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0825

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.15

100 / 100
3
4.15

100 / 100
4
4.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **