รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11. จำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและมีแผนงานการเรียนรู้ตามอัธยาศัยตามความต้องการของประชาชน : 2300-0830

ค่าเป้าหมาย เขต : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ เขต : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลตามแบบสำรวจ ทั้ง 50 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย จำนวน 50 เขต ขณะนี้ ได้รับแบบสำรวจกลับคืนมาแล้วจำนวน 37 เขต ซึ่งได้ดำเนินการลงรหัสข้อมูลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างติดตามแบบสำรวจที่ยังไม่ได้ส่งคืน ทั้งสิ้น 13 เขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างดำำเนินการลงรหัสข้อมูลและประเมินผลความต้องการการเรียนรุ้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เขต หมายถึง พื้นที่ทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยแบ่งเป็น ๕๐ เขต ประชาชน หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เขต ของกรุงเทพมหานคร การเรียนรู้ตามอัธยาศัย หมายถึง ความต้องการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล (อ้างอิงตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนเขตที่มีการสำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำรวจความต้องการการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของประชาชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๑ ศึกษาและพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับความต้องการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด