รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย : 2300-0832

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.4170

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
4.42
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน จำนวน 2 ครั้ง - อยู่ระหว่างดำเนินการลงรหัสข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างเตรียมประมวลผลแบบสำรวจวามพึงพอใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลเป็นดังนี้ จากการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 41.21กิจกรรมประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.88 และกิจกรรม Library Show Case คิดเป็นร้อยละ 2.31 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.98 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.16 มีสถานะเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.05 รองลงมาคือ เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.87 และเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.88 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 28.24 และเป็นผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 23.05 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมาคือ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.26 และระดับมัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.97 มีอายุต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.18 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.65 ตามลำดับ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.417 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.34 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ เป็นดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.26 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.506 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.12 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.467 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.462 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.24 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.419 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.38 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.399 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.98 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเกมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.291 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.82 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.285 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครหมายถึง ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร - ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ระดับ ๑ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับ ๒ หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย ระดับ ๓ หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับ ๔ หมายถึง มีความพึงพอใจมาก ระดับ ๕ หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. คะแนนความพึงพอใจรายข้อ = ((จำนวนผู้พึงพอใจมากที่สุด x 5) + (จำนวนผู้พึงพอใจมาก x 4) + (จำนวนผู้พึงพอใจปานกลาง x 3) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อย x 2) + (จำนวนผู้พึงพอใจน้อยที่สุด x 1)) 2. ระดับความพึงพอใจที่ได้ = ผลรวมคะแนนความพึงพอใจทุกข้อ/ผลรวมของจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทุกข้อ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สำรวจความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ผู้ใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด