ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 23000000-3628

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสมศรี พรหมรัตน์ โทร. 0 2643 3159

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายส่งเสริมการอ่านแลการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตและเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่ทันสมัย ขยายบริการแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการให้บริการเชิงรุก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชนที่กว้างขวาง และหลากหลาย เน้นการพัฒนาห้องสมุดสุ่ห้องสมุดสมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่มีชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรู้จักแสวงหาความรู้ รู้จักคิด รู้จักเลือกสรรสารสนเทศที่มีดีประโยชน์ เหมาะแก่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต พัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขจึงได้มีการจัดทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร และห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ

23040000/23040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสำรวจความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดเคลื่อนที่ และพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีค่าเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๓ ประชาชนมีโอกาสศึกษาตลอดชีวิต%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินการสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลเป็นดังนี้ จากการสำรวจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 347 คน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ ส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาคือ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 41.21กิจกรรมประจำเดือน คิดเป็นร้อยละ 2.88 และกิจกรรม Library Show Case คิดเป็นร้อยละ 2.31 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.98 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.16 มีสถานะเป็นนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.05 รองลงมาคือ เป็นประชาชนทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 17.87 และเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 2.88 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 44.38 รองลงมาคือ ไม่เป็นสมาชิกห้องสมุดฯ คิดเป็นร้อยละ 28.24 และเป็นผู้ใช้บริการในพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 23.05 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.11 รองลงมาคือ มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 13.26 และระดับมัธยมศึกษา/หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 12.97 มีอายุต่ำกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.18 และอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.65 ตามลำดับ ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.417 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.34 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ เรียงตามลำดับ เป็นดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.513 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.26 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ เห็นว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.506 หรือคิดเป็นร้อยละ 90.12 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าสถานที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.467 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.34 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ดูแลและประสานงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.462 หรือคิดเป็นร้อยละ 89.24 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อการได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.419 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.38 6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.399 หรือคิดเป็นร้อยละ 87.98 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความพึงพอใจต่อเกมต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.291 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.82 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านฯ มีความเห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.285 หรือคิดเป็นร้อยละ 85.70

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-08-26)

79.00

26/08/2563 : อยู่ระหว่างประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-17)

70.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูล เตรียมประมวลผลแบบสำรวจฯ และสรุปผลข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด 19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-23)

65.00

23/06/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ต่างๆ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการภายใต้โครงส่งเสริมการอ่านฯ โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองฯ โครงการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กฯ 1 และ 2 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียม ประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

20/5/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) และกิจกรรมประจำเดือน ครั้งที่ 2 - 12 ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยกเลิกกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุข ด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ กิจกรรมเปิดโลกนิทาน กิจกรรมวันภาษาไทย และกิจกรรมครบรอบ 75 ปี วันสันติภาพไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-08)

55.00

2020-5-8 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมตามรอยปราชญ์ศาสตร์พระราชา กิจกรรมบางกอกทอล์ก (Bangkok Talk) ภายใต้โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง ลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวลผลแบบสำรวจที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-17)

50.00

17/4/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมเพลินอ่านเพลินเรียนรู้ กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านฯ และยกเลิกกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร และชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ และเลื่อน ไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างลงรหัสข้อมูลเตรียมประมวผลผลแบบสำรวจ ที่ดำเนินการเก็บแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรม BMA Book & Library Fair และขอชะลอการจัดกิจกรรมอื่นๆ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :งดจัดกิจกรรมและเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( COVID-19 ) จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

2020-2-24 : เตรียมการเก็บแบบประเมิน กิจกรรม BMA Book & Library Fair กิจกรรมสร้างสุขด้วยการอ่านกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-เม.ย. 2563 และกิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยุ่ระหว่างรวบรวมแบบสำรวจกิจกรรมวันเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-15)

25.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างเก็บรวบรวมแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และกิจกรรมวันเด็ก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-12-27)

17.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเก็บรวบรวมบันทึกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เตรียมเก็บแบบประเมินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี 2563 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2563 และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้โครงส่งเสริมการอ่านฯ กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร และกิจกรรมวันเด็ก ภายใต้โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 จตุจักร และ แห่งที่ 2 ทุ่งครุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-29)

12.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างแจกแบบสำรวจฯ กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเยาวชน กำหนดจัดกิจกรรมในเดือน ธ.ค. - พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-18)

10.00

18/11/2562 : เตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเตรียมแจกแบบสำรวจฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแบบสำรวจสำหรับการสำรวจความพึงพอใจของแต่ละกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเก็บรวบรวมข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:บรรณาธิกร ลงรหัส
:20%
เริ่มต้น :2020-08-17
สิ้นสุด :2020-08-17
ขั้นตอน 4
:ประมวลผลข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล
:15%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลและจัดทำรายงานการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ
:15%
เริ่มต้น :2020-09-16
สิ้นสุด :2020-09-16

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3628

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3628

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0832

ตัวชี้วัด : 13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.4170

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
4.42

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **