รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน : 2300-0833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
50.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,738 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 2,722 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,356 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16,784 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,741 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,979 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,516 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,617 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 7,463 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,713 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,323 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 ตามลำดับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย หมายถึง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง - ดัชนีมวลกาย (BMI) หมายถึง ค่าที่คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงเพื่อใช้เปรียบเทียบความสมดุลระหว่างน้ำหนักตัวต่อความสูง (การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) = น้ำหนัก (ก.ก.) หารด้วยส่วนสูง (ม.2)) - ค่า BMI ตามเกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (เอเชีย) ดังนี้ ค่า BMI แปลผลน้ำหนัก ภาวะเสี่ยงโรค < 18.5 น้ำหนักน้อย/ผอม มากกว่าคนปกติ 18.5 – 22.9 น้ำหนักปกติ/สุขภาพดี เท่าคนปกติ 23 – 24.9 ท้วม/ภาวะอ้วนระดับ 1 อันตรายระดับ 1 25 – 29.9 อ้วน/ภาวะอ้วนระดับ 2 อันตรายระดับ 2 > 30 อ้วนมาก/ภาวะอ้วนระดับ 3 อันตรายระดับ 3 ที่มา: กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข - ประชาชน หมายถึง ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละความสำเร็จ แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน 1. จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน (ร้อยละ 50) 2. จัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 50)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เก็บจากค่าดัชนีมวลกายของผู้ที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน 2. เก็บจากการจัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด