ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายและการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง : 23000000-3633

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอัญชลี ศรวิเศษ 0891435847

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

รูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางกายน้อยลง มีการรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด สภาพแวดล้อมและปัญหาทางสังคมส่งผลให้เกิดความเครียด รวมไปถึงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นต้น ที่อาจจะส่งผลให้เกิดโรคคนเมือง เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและยังขาดแนวทางที่ชัดเจนให้ประชาชนนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ได้กำหนดมาตรการประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรุงเทพมหานคร ทราบถึงการคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index (BMI)) ซึ่งเป็นค่าพื้นฐานที่ใช้บอกอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เนื่องจากการมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมากกับการมีปัญหาสุขภาพ การเกิดโรคเรื้อรัง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วนจะเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพและโรคตามมา จึงได้มีการจัดเก็บค่า BMI เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย และความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชน 2. เพื่อให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับค่าดัชนีมวลกาย และความรู้ในการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน 1. จัดเก็บดัชนีมวลกายผู้ที่อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน (ร้อยละ 50) 2. จัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง (ร้อยละ 50)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 จำนวน 26,482 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 10,824 คน คิดเป็นร้อยละ 40.87 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 6,143 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 5,331 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,234 คน คิดเป็นร้อยละ 8.44 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,950 คน คิดเป็นร้อยละ 7.36 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-18)

95.00

18/09/2563 : ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - สิงหาคม 2563 จำนวน 25,222 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 10,255 คน คิดเป็นร้อยละ 40.66 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 5,914 คน คิดเป็นร้อยละ 23.45 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 5,091 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,144 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,818 คน คิดเป็นร้อยละ 7.21 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/08/2563 : ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 จำนวน 22,929 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 9,212 คน คิดเป็นร้อยละ 40.18 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 5,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.69 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,632 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 2,015 คน คิดเป็นร้อยละ 8.79 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,638 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-22)

60.00

22/07/2563 : ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - มิถุนายน 2563 จำนวน 20,747 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 8,313 คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,926 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 4,177 คน คิดเป็นร้อยละ 20.13 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,867 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,464 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-23)

50.00

23/06/2563 : ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 จำนวน 18,617 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 7,463 คน คิดเป็นร้อยละ 40.09 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,686 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,713 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,323 คน คิดเป็นร้อยละ 7.11 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในเดือนเมษายน 2563 เพิ่มเติมได้ เนื่องจากศูนย์ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาเพิ่มเติมได้ เนื่องจากศูนย์ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 จำนวน 18,122 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 7,288 คน คิดเป็นร้อยละ 40.22 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 4,299 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,564 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,669 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,302 คน คิดเป็นร้อยละ 7.18 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-16)

30.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 16,784 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 6,741 คน คิดเป็นร้อยละ 40.16 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,979 คน คิดเป็นร้อยละ 23.71 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 3,336 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,516 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 1,212 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-17)

25.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -มกราคม 2563 จำนวน 12,546 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 5,011 คน คิดเป็นร้อยละ 39.94 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 3,006 คน คิดเป็นร้อยละ 23.96 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 2,488 คน คิดเป็นร้อยละ 19.83 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 1,108 คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 933 คน คิดเป็นร้อยละ 7.44 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-09)

20.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -ธันวาคม 2562 จำนวน 9,056 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 3,643 คน คิดเป็นร้อยละ 40.23 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 2,169 คน คิดเป็นร้อยละ 23.95 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,771 คน คิดเป็นร้อยละ 19.56 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 787 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 686 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน 2562 จำนวน 6,738 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 2,722 คน คิดเป็นร้อยละ 40.40 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 1,584 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 1,356 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 565 คน คิดเป็นร้อยละ 8.39 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 7.58 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บค่าดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 3,207 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักปกติ จำนวน 1,260 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ภาวะอ้วนระดับ 2 จำนวน 735 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92 ภาวะอ้วนระดับ 1 จำนวน 670 คน คิดเป็นร้อยละ 20.89 ภาวะอ้วนระดับ 3 จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักน้อย จำนวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามลำดับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ดำเนินการเวียนแจ้งแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเก็บข้อมูลดัชนีมวลกายผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปที่มาสมัครสมาชิกที่ศูนย์กีฬา/ศูนย์เยาวชน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผ่นพับ ป้าย หรือสื่ออื่นๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ค่าดัชนีมวลกาย และวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3633

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3633

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0833

ตัวชี้วัด : 01. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับดัชนีมวลกายแก่ประชาชน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **