รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี : 2300-0836

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด