รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี : 2300-0836

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 112.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
112.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น website facebook เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 จึงมีคำสั่งให้ปิดศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย 2. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬา เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้ 3. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 7 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website ของศูนย์ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 3. งานมหกรรมเพื่อผู้สูงอายุของกรุงเทพทมหานคร Bangkok Enjoy Aging "อาวุโส โก้เก๋า" 4. โครงการ "ออกกำลัง เพิ่มพลังชีวิต" 5. เรียนกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน 6. สรุปรายละเอียดการใช้บริการสระว่ายน้ำ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook ของศูนย์ 1. รับสมัครเรียนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ศูนย์เยาวชนสังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน 35 แห่ง จำนวน 105 ครั้ง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง facebook ของแต่ละศูนย์ 1. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ์ 2. กิจกรรมวันเด็ก 3. กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ของศูนย์ รวมทั้งสิ้น 112 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากการประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการผ่านการจัดกิจกรรมของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด