ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของ สวท. : 23000000-3678

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกรัตน์ ชลาสินธุ์ โทร. 0 2203 2725 หรือโทร. 2556

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการ คือ ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของ สวท. ผ่านการจัดกิจกรรม หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น

23020000/23020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของ สวท.

เป้าหมายของโครงการ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จำนวน 25 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ศูนย์เยาวชน จำนวน 35 แห่ง สังกัดสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการผ่าน Facebook ของศูนย์เยาวชนแต่ละแห่ง จำนวนทั้งสิ้น 15,545 ครั้ง ดังนี้ - เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 719 ครั้ง - เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 752 ครั้ง - เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 908 ครั้ง - เดือนมกราคม 2563 จำนวน 820 ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,031 ครั้ง - เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 871 ครั้ง - เดือนเมษายน 2563 จำนวน 1,814 ครั้ง - เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 1,960 ครั้ง - เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,133 ครั้ง - เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 2,217 ครั้ง - เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 2,320 ครั้ง - ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) จำนวน 7 ครั้ง ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทาง website /facebook ของศูนย์ 1. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ลง 11 มกราคม 2563 2. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์สร้างสุขในครอบครัว ครั้งที่ 1/2563 วันที่ลง 22 กุมภาพันธ๋ 2563 3. เรียนกีฬาและนันทนาการขั้นพื้นฐานหลักสูตร 3 เดือน วันที่ลง 27 ตุลาคม 2562 4. โครงการออกกำลังเพิ่มพลังชีวิต วันที่ลง 5 มกราคม2563 5. โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ ปี 2563 วันที่ลง 16 กุมภาพันธ์ 2563 6. โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 วันที่ลง 1 สิงหาคม 2563 7. ถนนเด็กเดิน (Learning Bangkok) วันที่ลง 19 กันยายน 2563 กองการกีฬา ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ของกองการกีฬา จำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ 1. กทม.เปิดหลักสูตรการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคกรุงเทพมหานคร โดยกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว วันที่ลง 15 ตุลาคม 2562 2. กทม.รับสมัครคัดเลือกเยาวชนไปแข่งขันกีฬายุวชนโลก วันที่ลง 4 ธันวาคม 2562 3. กองการกีฬาจัดอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ลง 16 ธันวาคม 2562 4. กรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 “กรุงเทพเกมส์” วันที่ลง 29 มกราคม 2563 5. กองการกีฬา เปิดอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 วันที่ 2 – 6 มีนาคม 2563 วันที่ลง 3 มีนาคม 2563 6. กทม. ติวเข้มยกระดับมาตรฐานผู้นำแอโรบิค (วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น.) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิคระดับกลาง ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 วันที่ลง 9 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างให้ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้กองนโยบายและแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างให้ส่วนราชการจัดส่งหลักฐานการประชาสัมพันธ์ให้กองนโยบายและแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬา เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-16)

60.00

16/06/2563 : ศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 แต่ยังไม่ครบทุกกิจกรรม ทางศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา ศูนย์กีฬา เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ ที่สามารถเปิดให้บริการได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว มีประกาศ สวท. เรื่อง เปิดให้บริการศูนย์เยาวชน พิพิธภัณฑ์เด็ก พิพิธภัณฑ์และศูนย์กีฬา เฉพาะกิจกรรมและกีฬาบางประเภท ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬา จึงเริ่มเปิดให้บริการผู้ใช้บริการในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในแต่ละแห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-19)

40.00

19/5/2563 : ปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการศูนย์เยาวชนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : ปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย

** ปัญหาของโครงการ : ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ : ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 / ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-16)

40.00

16/4/2563 : ปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 แต่ทางศูนย์เยาวขนได้จัดทำคลิปการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อาทิ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การสอนเต้น การสอนนาฏศิลป์ การสอนดนตรี หรือศูนย์เยาวชนบางแห่งเปิดไลน์กลุ่มให้สมาชิกเรียนออนไลน์ทางไลน์กลุ่มได้ด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : ปิดให้บริการและปิดศูนย์เยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ขณะนี้ ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื่อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และคณะกรรมกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 วรรคที่ 2 แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของศูนย์เยาวชน และศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ. 2530 จึงปิดการให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และกองการกึฬา ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ตามประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เรื่อง ปิดให้บริการภายในศูนย์เยาวชนและศูนย์กีฬาในสังกัดส่วนราชการของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เปิดให้บริการในสถานบริการ และกิจกรรมพิเศษตามโอกาสต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างแต่ละส่วนราชการวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานส่วนราชการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการให้บริการด้านกีฬาและนันทนาการของ สวท.
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ส่วนราชการรายงานผล/ส่งผลการประชาสัมพันธ์ให้กองนโยบายและแผนงานทุกเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3678

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3678

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0836

ตัวชี้วัด : 04. จำนวนครั้งในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครต่อปี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 15558.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
112.00

100 / 100
4
15,558.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **