รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

17. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง : 2300-0843

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 50
4
0.00
100.0000
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต เข้าร่วมการอบรมฯ - ทำหนังสือเชิญประธานกลุ่มกิจกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมฯ - อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ขณะนี้ ดำเนินการขอเลื่อนการจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น ไม่สามารถดำเนินการจัดได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างขออนุมัติงดจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- การส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง หมายถึง การสนับสนุน ส่งเสริม หรือจัดให้มีกิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะความคิด หรือมีส่วนร่วมในการหาแนวทางเพื่อการพัฒนาเมือง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมืองของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บจากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมืองของสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด