ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 23000000-3644

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางผุสดี เจริญสุข 02 245 4743-7

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็ก และเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามความในมาตรา 27, 28 และ 29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จตามมติ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 และตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

23030000/23030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 2. เพื่อสนับสนุนเครือข่ายผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครให้ครอบคลุมพื้นที่เขต ทั้ง 50 เขต และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานคร และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

เป้าหมายของโครงการ

1. ผู้แทนเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ทร.14) ในสถาบันการศึกษา ชุมชน ศูนย์เยาวชน และศูนย์กีฬาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักงานเขต ซึ่งมีความสนใจและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของ สภาเด็กและเยาวชนในแต่ละสำนักงานเขต 2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน ในสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขต 3. ประธานสภาเด็กและเยาวชนเขต 50 เขต และตัวแทนเด็กและเยาวชนจากกลุ่มกิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งคัดเลือกกันเอง และผู้แทนเด็กและเยาวชนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-09-10)

85.00

2020-9-10 : - ทำหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม - ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม - รวมรวมแบบตอบรับผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม - เขียนข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรรม - ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อขอความร่วมมือตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ - ประสานคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมกิจกรรมการแสดง และนิทรรศการ ๗ โซน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มิให้เกิด การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก และสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ กระทั่งเลยระยะเวลาปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อนของเด็กและเยาวชน จึงมีความจำเป็นต้องงดจัดกิจกรรม อันเป็นปัจจัยภายนอก ที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้ และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : - ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 - จัดทำคำสั่ง สวท. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี ๒๕๖๓ - ขอยืมเงินใช้ในราชการกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 - ทำหนังสือขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 - ทำหนังสือขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563 - ทำหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตพิจารณาส่งรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/07/2563 : - ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี ๒๕๖๓ จากเดิมวันเสาร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นวันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ - จัดประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร “ถนนเด็กเดิน learning Bangkok” ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-30)

50.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติงดจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-29)

50.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขออนุมัติงดจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถดำเนินการจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 5 รุ่น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ระหว่างขออนุมัติงดจัดการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-18)

45.00

18/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการขอเลื่อนการจัดการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต เข้าร่วมการอบรมฯ - ทำหนังสือเชิญประธานกลุ่มกิจกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมฯ - อยู่ระหว่างแก้ไขประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-14)

35.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รุ่น แบบ ไป – กลับ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 122 คน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2562 ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ 123 คน กิจกรรมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 รุ่น แบบพักค้าง ณ โรงแรมเมธาวลัย จ.เพชรบุรี - อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครจากสำนักงานเขต การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-12)

25.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - เรียนเชิญปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ จำนวน 2 รุ่น - เรียนเชิญรองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดการประชุมฯ จำนวน 2 รุ่น - ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมการประชุมฯ เพิ่มเติม การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - นำเรียนผู้อำนวยการเขตแจ้งประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตเข้าร่วมคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 - เชิญผู้เกี่ยวข้องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมการคัดเลือกคณะบริหารฯ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รับสมัครตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18-25 พฤศจิกายน 2562 - เสนอประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-14)

15.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ขออนุมัติคำสั่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร - ประสานภาคการศึกษา คัดเลือกกลุ่มเด็กกิจกรรมฯ แทนตำแหน่งว่าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:วางแผนการดำเนินงานและประสานงานหน่วยงานต่างๆ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3644

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3644

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0843

ตัวชี้วัด : 17. จำนวนครั้งในการส่งเสริมความเข้าใจของเด็กและเยาวชนต่อการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **