รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน : 2400-1022

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการศึกษาโครงการกำหนดดำเนินการ 3 กลุ่มเขต ดังนี้ 1.กลุ่มกรุงเทพใต้ 2.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 3.กลุ่มกรุงธนใต้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักพัฒนาสังคมมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต 2.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต 3.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ขณะนี้อยู่ระหว่างให้แต่ละกลุ่มเขตรวจสอบรายชื่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักพัฒนาสังคมมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย 1.กลุ่มกรุงธนใต้ จำนวน 7 เขต 2.กลุ่มกรุงเทพใต้ จำนวน 10 เขต 3.กลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปผลข้อมูลจากการดำเนินโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบที่สำนักพัฒนาสังคมได้วิเคราะห์หรือกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในลำดับต้นในการให้ความช่วยเหลือในช่วง ปี 2562 และหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการหรือตอบสนองความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้ดีที่สุด 2. การดำเนินการเพื่อให้แรงงานนอกระบบรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน หมายถึง การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผลักดันให้แรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคง ในการดำรงชีวิต อาทิ สิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ สิทธิตามพระราชบัญญัติการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 สิทธิในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทรัพยากรเพื่อการประกอบอาชีพ เช่น บริการสินเชื่อของธนาคารต่างๆ กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การเข้ารับบริการของสถานธนานุบาล การส่งเสริมเรื่องการบริหารจัดการรายได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนกลุ่มวินมอเตอร์ไซต์ที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับทราบข้อมูล /จำนวนกลุ่มวินมอเตอร์ไซต์ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเขตทั้งหมด) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด