ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งเงินทุน ในการประกอบอาชีพ : 24000000-2972

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมมีหน้าที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบที่หมายถึง ผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน (ตามกฎหมายประกันสังคม และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541) กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญไม่น้อยกว่ากลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานที่ทำงานอิสระ ไม่มีสัญญาการจ้างงานจึงไม่ได้รับการคุ้มครองในระบบการประกันสังคมและสวัสดิการ ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน มีทักษะฝีมือในระดับล่างขาดโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงองค์ความรู้ ทรัพยากร แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพส่งให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม สำนักพัฒนาสังคมเล็งเห็นว่าแรงงานนอกระบบว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจต้องได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมแรงงานในระบบเพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิต จึงได้จัดทำโครงการการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ และแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ทราบถึงสิทธิในการประกันตนของแรงงานนอกระบบตามกฎหมายประกันสังคม มาตรา ๔๐ แนะนำโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร 10 แห่ง เพื่อการพัฒนาทักษะในวิชาชีพเดิม และฝึกอบรมอาชีพใหม่ สร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและ ครอบครัว กองทุนที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ เช่น กองทุนพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ฯลฯ และได้นำร่องกลุ่มเป้าหมายของแรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียน ถูกต้องตามกฏหมาย

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการและแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 กลุ่มเขต ประกอบด้วย - กลุ่มกรุงเทพใต้ - กลุ่มกรุงเทพตะวันออก - กรุงธนใต้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารสำรวจจำนวนวินมอเตอร์ไซต์แต่ละกลุ่มเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งเอกสารสำรวจจำนวนวินมอเตอร์ไซค์แต่ละกลุ่มเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

2019-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลแรงงานนอกระบบ
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/11/2019
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
:70%
เริ่มต้น :02/12/2019
สิ้นสุด :31/08/2020
ขั้นตอน 3
:รวบรวมข้อมูลประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2972

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2972

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1022

ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมายรับทราบสวัสดิการและแหล่งเงินทุน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **