รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน : 2400-1023

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับสำนักงานการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนากับสำนักงานส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอคำนิยามจาก สพช

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอวิธีคำนวณจาก สพช

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด