ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 24000000-2963

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางศิรินทิพย์ ทองเอียด

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมกำหนดให้มีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนทุกกลุ่มในสังคม โดยการสร้างศักยภาพของคนอย่างยั่งยืนให้สามารถพึ่งตนเองได้ส่งเสริมการออมในทุกช่วงวัย เพื่อความมั่นคงทางรายได้ อยู่อย่างสมศักดิ์ศรีในสังคมสูงวัย และบรรเทาภาวะทางการคลังของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการเงิน ส่งเสริมวินัยการออม การบริหารรายได้ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันทำให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย ประสบปัญหาทางด้านการเงิน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายต้องกู้เงินจากแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอกระบบ ส่งผลกระทบไปยังครอบครัว ชุมชน องค์กรและสังคมในภาพรวม ละการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของคนไทย การสร้างความมั่นคงทางการเงิน จึงเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันเหตุการณ์ -กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชนในด้านเศรษฐกิจ โดยมีศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการรายได้ การสร้างวินัยทางการออม การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข และการสร้างอาสาสมัครให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน (หมอหนี้อาสาประจำเขต) ในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การแก้ไขปัญหาหนี้สินอื่นๆ ให้กับบุคคลในชุมชนหรือองค์กรต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการเครือข่ายกลุ่มทุกประเภทเพื่อสร้างองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งนำไปสู่การช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน

24030000/24030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางเข้าสู่ระบบการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงิน มีวินัยการออม มีการจัดสรรเงินออมและใช้เงินออมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือนำไปลงทุนในช่องทางต่างๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อความมั่นคงทางการเงิน สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขและสมศักดิ์ศรี - เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ในการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแกประชาชนในการบริหารจัดการรายได้ของตนเองและครอบครัว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน - เพื่อสร้างอาสาสมัครให้คำปรึกษาปัญหาหนี้สิน (หมอหนี้อาสาประจำเขต) ในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาหนี้สินอื่นๆ ให้กับบุคคลในชุมชนหรือองค์กรต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

- สำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้ - กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ เป็นค่าวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร - กิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสำนักงานเขต 50 เขต ในการปฏิบัติงานภาคสนาม ณ สถานที่ต่างๆ เช่น ชุมชน สถานศึกษา บริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ในพื้นที่เขต เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการวางแผนใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การส่งเสริมวินัยการออม การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตลอดจนกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน หรือการจัดกิจกรรมเสริมอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ หรือกิจกรรมตามความเหมาะสมของพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนในเชิงรุกและเข้าถึงประชาชนได้ทุกพื้นที่ครบ 50 เขต โดยดำเนินการจัดหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง/ปี จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง สำนักงานเขตสามารถกำหนดเองได้ แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 800 คน/ปี - สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้ - กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ เป็นค่าวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร และค่าอาหารทำการนอกเวลา - กิจกรรมจัดทำของที่ระลึก ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดทำของที่ระลึกสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการออมและแก้ไขปัญหาหนี้สินของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขต เช่น การจัดทำกระปุกออมสิน เป็นต้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-08-28)

15.00

28/08/2563 : ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-07-30)

15.00

30/07/2563 : ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-29)

15.00

29/06/2563 : ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-27)

15.00

27/05/2563 : ส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-28)

15.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งคืนเงินเหลือจ่ายงบประมาณปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-31)

15.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-25)

15.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้กระบวนการพัฒนาและจัดการที่อยู่อาศัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งกรรมการ TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งกรรมการ TOR

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนได้รับอนุมติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ พร้อมโอนงบประมาณให้ 50 เขต
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2963

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2963

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1023

ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ/ผู้มีรายได้น้อยได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงิน มีการวางแผนทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.1700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
12.17

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **