รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงานในระดับดีขึ้นไป : 2400-1025

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ภาคเรียนที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เพื่อรับรองหลักสูตรที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 3/2561

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. หลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้งหมด 2. หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เปิดสอน โดยผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนหรือตลาดงาน หรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ/คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพ 3. จำนวนผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน หมายถึง ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่งซึ่งมีความประสงค์จะนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพหรือเพิ่มรายได้ มีการประเมินผลหลักสูตรภายหลังการฝึกอบรมว่า ตรงตามความต้องการในระดับใด (1 = น้อยมาก , 2 = น้อย , 3 = ปานกลาง 4 = ดี และ 5 = ดีมาก)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับดีขึ้นไป /จำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด