ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน : 24000000-2974

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมในฐานะกำกับดูแลโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาในสาขาอาชีพต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคม ช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในเวลาปกติผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้างงานได้มีโอกาสศึกษาต่อด้านวิชาชีพตามความถนัด ความสามารถ ความต้องการของผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง ตลอดจนการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น หลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการใช้เป็นแนวทางจัดการเรียนการสอนและนำพาผู้สอนและผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง กองส่งเสริมอาชีพจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานตลอดจนสามารถนำมาพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นแบบฐานสมรรถนะของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เป้าหมายของโครงการ

ปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝีกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ทั้งสิ้น 101 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงาน แต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักสูตรแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 - จำนวนผู้รับการอบรม จำนวน 6,571 คน จำนวนผู้ทำแบบประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอนมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงาน ในระดับดีขึ้นไป 5,390 คน คิดเป็นร้อยละ 82.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-27)

75.00

27/08/2563 : จำนวนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่เปิดสอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ทั้งสิ้น 101 หลักสูตร ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการพิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักส฿ูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน แต่ละพื้นที่ ทั้ง 101 หลักสูตรแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/06/2563 : กำหนดเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศ สำนักพัฒนาสังคม เรื่อง การเปิดเรียนโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (โควิด - 19) โดยเคร่งครัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-24)

35.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : ประชุมพิจารณาการเปิดสอนระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร "ความสำเร็จในการจัดหลักสูตรวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเชิญประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในแต่ละพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

2019-10-28 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาโครงการ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งคณะทำงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแบบสอบถาม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ทอดแบบสอบถามให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมแบบสอบถาม
:20%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลและรายงานผล
:20%
เริ่มต้น :2020-09-17 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-17 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2974

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2974

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1025

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้าการอบรมประเมินผลหลักสูตรที่เปิดสอน มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดงานในระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 82.03

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
82.03

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **