รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : 2400-1026

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.8500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
91.85
100.0000
100 / 100
3
93.37
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กำหนดจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างแต่งผมสตรี 2.ช่างซ่อมรถยนต์ 3.พนักงานนวดไทย 4.ผู้ประกอบอาหารไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดการทดสอบมาตรฐานฝึกมือแรงงานเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 123 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 คน 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 20 คน ผ่าน 16 คน 4.สาขาช่างแต่งผมสตรี เลื่อนการทดสอบฯ ไม่่มีกำหนดเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโควิด-19 รวมจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบ 184 คน ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 91.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กำหนดจัดทดสอบมาตรฐานฝึกมือแรงงานระหว่างวันที่ 5-11 มีนาคม 2563 จำนวน 3 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 123 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 5-13 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 คน 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค.63 ผู้เข้าทดสอบ 20 คน ผ่าน 16 คน 4.สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 งดทดสอบเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมเข้ารับการทดสอบทั้งสิ้น 181 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้น 169 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน หมายถึง ผู้ผ่านการทดสอบข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับความรู้ ทักษะ และเจตคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอกตามมาตรฐานของกระทรวงแรงงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน x 100 /จำนวนผู้สมัครเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด