ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน : 24000000-2975

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาต่อระดับสูงสายสามัญในสถานศึกษาภาคปกติให้ได้รับการฝึกวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และช่วยลดอัตราการว่างงาน รวมถึงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเอง โดยจัดการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่างๆ มากกว่า 90 วิชาชีพ มีผู้สำเร็จการศึกษาปีละประมาณ 20,000 คน ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งมีบุคลากรที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานให้เป็น ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่นักศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครและประชาชนทั่วไปที่ต้องการทดสอบและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะ ของบุคลากร และปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กองส่งเสริมอาชีพจึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานขึ้น

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และนำผล การประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1. ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ด้านคุณภาพ 2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน 4 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : งดทดสอบ สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : เลื่อนการทดสอบ ฯ ไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ผู้เข้าทดสอบ 12 คน ผ่าน 10 คน 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ผู้เข้าทดสอบ 152 คน ผ่าน 143 คน 3.สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ผู้เข้าทดสอบ 20 คน ผ่าน 16 คน 4.สาขาช่างแต่งผมสตรี (เลื่อนการทดสอบ ฯ ไม่มีกำหนด เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระหว่างวันที่ 5-11 มี.ค.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 4 สาขาอาชีพ 1.ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 2.สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 สาขาช่างแต่งผมสตรี ระดับ 1 สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความต้องการเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจความต้องการเปิดทดสอบมาตรฐาน ฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:รับสมัครผู้เข้ารับการทดสอบ ฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการทดสอบ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02
ขั้นตอน 6
:ส่งฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลและรายงานผลดำเนินโครงการ ฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2975

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2975

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1026

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.3700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
91.85

100 / 100
3
93.37

100 / 100
4
93.37

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **