รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น : 2400-1031

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง 2.อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่ดำเนินโครงการและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 และโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร ยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2. ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หมายถึง ยอดรวมของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในงาน/ กิจกรรมที่สำนักพัฒนาสังคมดำเนินการ หรือสนับสนุน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนปีงบประมาณปัจจุบัน – ปีงบประมาณที่ผ่านมา) คูณ 100 หารด้วย ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนปีงบประมาณที่ผ่านมา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด