ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานคร : 24000000-2979

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อย่างต่อเนื่องให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสำนักพัฒนาสังคมในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างครบวงจร ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน ประสานการจัดหาแหล่งเงินทุนดำเนินการและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครขึ้น

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้บริโภค และมีสถานที่แสดงสินค้าอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ที่มีคุณภาพได้โดยตรง 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันนำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

เป้าหมายของโครงการ

จัดตลาดชุมชนกรุงเทพมหานครสับเปลี่ยนหมุนเวียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง ๆละ 5 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สำนักงบประมาณขอคืนงบประมาณ ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 22 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-30)

12.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-27)

12.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางและประมาณการรายละเอียดงานจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติใช้สถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-28)

5.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ/จัดทำแผนการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการ (TOR)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวดพร้อมทำสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน/ประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2979

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2979

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1031

ตัวชี้วัด : ร้อยละของยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **