รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ : 2400-1033

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร 2.จัดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจะจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 3.กำหนดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรฐานแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการจัดทำแผนลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักพัฒนาสังคมไม่สามารถดำเนินโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)และคืนเงินให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม เช่น พืชผัก ผลไม้ข้าว ไม้ดอก ไม้ประดับ ประมง (ปลา กุ้ง หอย ฯลฯ) ปศุสัตว์ (นม เนื้อ แพะ แกะ ฯลฯ) 2. มาตรฐานปลอดภัยเป็นที่ยอมรับจากตลาด/ผู้บริโภค หมายถึง ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอก เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (GAP, Q) สำนักงานอาหารและยา (อย.) เป็นต้น และหน่วยงานภายในของกรุงเทพมหานครได้มีการวางจำหน่ายเป็นที่ยอมรับจากตลาดผู้บริโภคทั่วไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัย x 100 / จำนวนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด