ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย : 24000000-2984

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวจินตนา เชียงไชยสกุลไทย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 143,595 ไร่ จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 12,993 ครัวเรือน ประเภทของการทำการเกษตร แบ่งเป็น นาข้าว สวนผลไม้ สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับ เลี้ยงสัตว์ ประมง และหญ้าสนาม เป็นต้น ซึ่งเกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ล้วนประสบปัญหาเช่นเดียวกับเกษตรกรในต่างจังหวัด เช่น ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ดินเค็มเน่าเสีย น้ำท่วม ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น นอกจากนี้เกษตรกรของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกต้องกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเพิ่มต้นทุนและเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภคแล้ว ยังก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม การส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตรใหม่ๆ จะทำให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร สามารถพัฒนาระบบการผลิตภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการเกษตรปลอดสารพิษและพัฒนาไปถึงเกษตรอินทรีย์ การปรับใช้เทคโนโลยี/เครื่องมือทางการผลิต การบริหารจัดการการตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีการเกษตรให้แก่เกษตรกรแขนงต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เกษตรกรทำนา เกษตรกรปลูกผัก เกษตรกรทำสวนผลไม้ เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ฯลฯ สำนักพัฒนาสังคมเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรขึ้น

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร กรุงเทพมหานครได้รับมาตรฐานเป็นยอมรับจากตลาดและผู้บริโภค ทำให้สินค้าด้านการเกษตรขายได้มูลค่าเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

-สร้างมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ออกใบรับรอง โดยกรุงเทพมหานคร -จัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรจากสำนักงานเขตและสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 100 คน แบบไป-กลับ 1 วัน -ส่งเสริมและสนับสนุนให้สินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานครได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-27)

65.00

27/05/2563 : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 และได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการประเมินผลผลิตทางการเกษตรสาขาต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 และได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-24)

50.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 และได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการประเมินและเตรียมการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 และได้จัดอบรมสร้างความเข้าใจฯ ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 30 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าอบรม 99 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2019-12-25)

22.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 ในวันที่ 26 ธ.ค.2562 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาสังคม ชั้น 3 และประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3431/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่13 พ.ย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-29)

0.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรุงเทพมหาคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมสร้างความเข้าใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแปลง/ผลผลิต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกแบบตราสัญลักษณ์/จัดทำถุงบรรจุผลิตภัณฑ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์และจัดการด้านการตลาด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2984

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2984

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1033

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่ได้รับมาตรฐานปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานปลอดภัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **