รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น : 2400-1035

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริม แนะนำให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการติดตามและประเมินผลสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือไม่ และมีจำนวนกี่ผลิตภัณฑ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สินค้าเกษตร หมายถึง ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่เกษตรกรนำมาเข้าร่วมโครงการ เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว ปลา ไม้ดอกไม้ประดับ แปรรูปการเกษตร ฯลฯ 2. มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หมายถึง สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าเดิม เพิ่มมูลค่า โดยการทำ Packaging สวยงาม ได้ตรารับรองมาตรฐาน เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสินค้าเกษตรที่เข้าร่วมโครงการที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น x 100 / จำนวนสินค้าเกษตรทีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด