ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร : 24000000-2986

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว นางสาวบุญทิวา สารวรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทางด้านการเกษตรนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมดีขึ่้น หากบุคลากรด้านการเกษตรสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านการเกษตรและสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรได้แล้ว จะทำให้การพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน ส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มและระบบเศรษกิจดีขึ้นเป็นลำดับ กรุงเทพมหานครมีพื้นที่การเกษตร 143,595 ไร่ เกษตรกรล้วนประสบปัญหาต่างๆด้านการเกษตร สำนักพัฒนาสังคมเป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในภาพรวม 50 เขต ในการนี้ สำนักพัฒนาสังคมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพื่อให้มีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำความรู้และวิทยาการใหม่ๆที่ได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ แนะนำส่งเสริมแก่เกษตรกร และพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

24040300/24040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้บุคลากรด้านการเกษตรได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีแผนใหม่ อันจะสามารถนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมอาชีพให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร 2 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร 3 เพื่อให้การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4 เพื่อให้องค์กรด้านการเกษตรมีความเข้มแข็งยั่งยืน และมีความมั่นคงในสายอาชีพ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการ 2 กิจกรรม กิจกรรมที่1 อบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น กิจกรรมที่2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร โดยจัดสัมมนาศึกษาดูงานให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร จำนวน 54 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน แบบ ไป-กลับ จำนวน 1 วัน ณ กรุงเทพมหานคร และแบบพักค้าง 3วัน 2 คืน ณ ต่างจังหวัด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเขตคลองสามวา และเขตทวีวัฒนา.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62 ณ สำนักพัฒนาสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 24 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ด้านหารเกษตรของกรุงเทพมหานคร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 11 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสัมมนาศึกษาดูงาน 4วัน 3 คืน ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน ได้โอนงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผู้พัน(กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่3 จัดซื้อปัจจัยการผลิตและวัสดุประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม.) เข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-29)

90.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเขตคลองสามวา และเขตทวีวัฒนา.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62 ณ สำนักพัฒนาสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 24 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตและวัสดุประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม. กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ด้านหารเกษตรของกรุงเทพมหานคร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 11 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสัมมนาศึกษาดูงาน 4วัน 3 คืน ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างโอนงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผู้พัน(กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่3 จัดซื้อปัจจัยการผลิตและวัสดุประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม.) เข้างบกลาง

** ปัญหาของโครงการ :ต้องโอนงบประมาณที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเข้างบกลาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-03-24)

86.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเขตคลองสามวา และเขตทวีวัฒนา.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62 ณ สำนักพัฒนาสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 24 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตและวัสดุประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม. กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ด้านหารเกษตรของกรุงเทพมหานคร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 11 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสัมมนาศึกษาดูงาน 4วัน 3 คืน ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-02-28)

85.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเขตคลองสามวา และเขตทวีวัฒนา.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62 ณ สำนักพัฒนาสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 24 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตและวัสดุประชาสัมพันธ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยงเชิงเกษตรของ กทม. กิจกรรมที่2 ได้จัดอบรมให้กับ เจ้าหน้าที่ด้านหารเกษตรของกรุงเทพมหานคร แบบ ไป-กลับ ในวันที่ 11 ก.พ.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ท สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และสัมมนาศึกษาดูงาน 4วัน 3 คืน ณ จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 64 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-29)

80.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรเขตคลองสามวา และเขตทวีวัฒนา.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62 ณ สำนักพัฒนาสังคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 24 ม.ค.63 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของ กทม. จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2019-12-25)

58.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร .....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2 ได้จัดอบรม แบบไป-กลับ ให้บุคคลทั่วไป จนำนวน 5 หลักสูตรๆละ 1 วัน ในวันที่ 16-20 ธ.ค.62ณ สำนักพัฒนาสังคม .....กิจกรรมที่1 รุ่นที่3 ประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างประสานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของ กทม.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-29)

30.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 รุ่นที่1 ได้จัดอบรมแบบไป-กลับ ในวันที่ 21 พ.ย.62 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ และศึกษาดูงานแบบ ไป-กลับ ในวันที่ 22 พ.ย.62 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 119 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร .....กิจกรรมที่1 รุ่นที่2และ3 อยู่ระหว่างรับสมัครผู้เข้าเรียน ติดต่อวิทยากรและสถานที่จัดอบรม กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างประสานสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากรเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่1 ได้รับเงินประจำงวดแล้วแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานเขตจัดหาผู้เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมที่2 อยู่ระหว่างประสานสถานที่ศึกษาดูงานและวิทยากรเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานเขตจัดหาผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดต่อวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2986

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2986

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1035

ตัวชี้วัด : จำนวนสินค้าเกษตรที่สามารถพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 35.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **