รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 2400-1041

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงาน 2.จัดประชุมวางแผนกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนราชการละ 1 เรื่อง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ด้านสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.ด้านการเงินการคลัง ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามภารกิจของสำนักพัฒนาสังคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด 5 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่องสวัสดิการสังคม วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 2.เรื่องการเงินการคลัง วันที่ 11 มีนาคม 2563 3.เรื่องพัฒนาชุมชน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 4.เรื่องการฝึกอาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่กำหนดในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด