ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านพัฒนาสังคมเชิงบูรณาการ : 24000000-3008

สํานักพัฒนาสังคม

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวสมศรี เรวดีเรขา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาสังคมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชนในทุกมิติ ทั้งด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ ส่งเสริมให้บุคคลมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิต คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิของบุคคล ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมของกรุงเทพมหานคร จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักพัฒนาสังคม โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อค้นหาแนวทางในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาความรู้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พบว่าจุดอ่อนของสำนักพัฒนาสังคมที่สำคัญและเห็นสมควรนำมาแก้ไขเป็นลำดับแรก คือ แนวทางการปฏิบัติงาน ขาดการถ่ายทอดความรู้ การรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนราชการ ขาดการบูรณาการในการทำงานร่วมกัน บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้เฉพาะงานในหน้าที่ของตนเอง

24020000/24020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงาน โดยสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักพัฒนาสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของแต่ละส่วนราชการ บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองโดยการหมุนเวียนงานได้ เป็นการขจัดความซ้ำซ้อนของงาน สามารถนำมาจัดกิจกรรมบูรณาการการทำงานด้านพัฒนาสังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง 2.เพื่อให้เกิดระบบการจัดเก็บความรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านทาง Social Media ช่องทางต่างๆ เช่น ทาง Website Page หรือ Facebook ของสำนักพัฒนาสังคมและสามารถบูรณาการความรู้สู่หน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-3008

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-3008

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1041

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **