รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม : 2400-1047

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิชาชีพ หมายถึง ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และ ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร 2.การนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม หมายถึง ผู้จบการอบรมหลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร แล้วได้รับการติดตามผล/สำรวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแล้วพบว่า สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ฯ / จำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๒ สถานประกอบการขนาดเล็กมีสภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด