ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 24000000-2973

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาในการส่งเสริมหลักสูตรการฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานทางด้านอาชีพ ให้กับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งการเรียนสายวิชาชีพควบคู่กับการศึกษาวิชาสามัญเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของนักเรียน โดยมอบให้สำนักพัฒนาสังคม ดำเนินการจัดการศึกษาวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเอง โดยมีโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนสายสามัญ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ สังกัด กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ ตามความสนใจและความถนัด 2 เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถ นำความรู้ด้านวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือหารายได้เสริมในครอบครัวได้

เป้าหมายของโครงการ

1. โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง 10 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ศึกษาในโรงเรียนสายสามัญ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 โรงเรียน 2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีทักษะวิชาชีพติดตัวคนละ 1 ประเภทวิชา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 :โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ร่วมกับโรงเรียนสายสามัญ สังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน 1.โรงเรียนวัดลาดพร้าว 2.โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 3.โรงเรียนวิชูทิศ 4.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 5.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส 6.โรงเรียนนาหลวง 7.โรงเรียนรัตนะอุทิศ 8.โรงเรียนวัดบางปะกอก 9.โรงเรียนสุเหร่าแสนแสบ 10.โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 11.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 12.โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 13.โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 14. โรงเรียนฉิมพลี โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 14 โรงเรียน มีทักษะวิชาชีพติดตัวคนละ 1 ประเภทวิชาชีพเป็นหลักสูตร 60 ชั่วโมง ดังนี้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - ซ่อมเครื่องจักรยานยนต์ - ซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน - เดินสายและและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน - ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดมอเตอร์ - ซ่อมเครื่องปรับอากาศ - เครื่องเสียง ประเภทวิชาคหกรรม - ขนมอบ (คุกกี้) - อาหารไทย (ประเภทแกง) - อาหารไทย (ประเภทอาหารว่าง) - เสริมสวย (แต่งหน้า) - เสริมสวย (เกล้าผม เปียผม) - ตัดผมสุภาพบุรุษ (ทรงนักเรียน) - ออกแบบแฟชั่น (การวาดภาพแฟชั่น) - ผลิตภัณฑ์งานผ้า (พวงกุญแจ) ประเภทวิชาศิลปกรรม - ผ้าบาติก (ผ้าเช็ดหน้าบาติก) -จัดดอกไม้ ใบตอง และแกะสลัก 1 (งานใบตอง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-27)

80.00

27/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/06/2563 : กำหนดส่งวัสดุการเรียนการสอน วันที่ 26 มิถุนายน 2563 และเปิดเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างปิดเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดเปิดวันที่ 1 ก.ค.63 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-28)

50.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 กำหนดเปิด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน เตรียมจัดซื้อวัสดุภาคเรียนที่ 1/63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-24)

45.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาคเรียนมี่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-25)

35.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-28)

30.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการสอนภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-29)

20.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภาคเรียนที่ 2/2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมคณะทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหลักสูตรและแผนการสอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อวัสดุและครุภภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 2/2562
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2562
:30%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:ติดตามประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2562
:5%
เริ่มต้น :2020-03-23
สิ้นสุด :2020-03-23
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ ภาคเรียนที่ 1/2563
:5%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
:30%
เริ่มต้น :2020-05-18
สิ้นสุด :2020-05-18
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563
:5%
เริ่มต้น :2020-09-18
สิ้นสุด :2020-09-18
ขั้นตอน 9
:รายงานผลโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-14
สิ้นสุด :2020-09-14

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2973

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2973

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1047

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
84.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **