รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี : 5001-0754

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.77
100.0000
100 / 100
2
93.36
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั้งหมด 1,298 กรรมสิทธิ จำนวนกรรมสิทธิ์ที่มีการสำรวจและส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1,282 กรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 98.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั้งหมด 1,311 กรรมสิทธิ์ จำนวนกรรมสิทธิ์ที่มีการสำรวจและส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1,224 กรรมสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 93.36

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จำนวนกรรมสิทธิ์อาคารชุดทั้งหมด 1,311 กรรมสิทธิ์ และมีการส่งแบบ ใบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.4) จำนวน 1,311 กรรมสิทธิ์ (รอแจ้งการประเมิน) -จำนวนแปลงที่ดินที่มีการสำรวจและส่งใบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) จำนวน 7,986 แปลง (รอแจ้งการประเมิน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความหมาย : กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต สำนักงานเขต (ความรับผิดชอบ) 1. ตรวจสอบหาผู้ที่ต้องเสียภาษีของสำนักงานเขตจากโครงการสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกรุงเทพมหานคร 2. แจ้งประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษีของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100 การให้คะแนน 1. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน 2. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่ไม่ถึงร้อยละ 100 ได้ 4 คะแนน 3. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 แต่ไม่ถึงร้อยละ 95 ได้ 3 คะแนน 4. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ตั้งแต่ร้อยละ 85 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 ได้ 2 คะแนน 5. สามารถแจ้งประเมินภาษีได้ไม่ถึงร้อยละ 85 ได้ 1 คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

บัญชียอดการแจ้งประเมินผู้เสียภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด