ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประชาสัมพันธ์ภาษีฯ : 50010000-3337

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพูลทรัพย์ สุเกษ (โทร.6569)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 30 ก วันที่ 12 มีนาคม 2562 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพระนคร มีหน้าที่ในการจัดก็บภาษีดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตพระนคร ซึ่งมีจำนวนแปลงที่ดิน 9,584 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ 19,158 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและ/หรือสิ่งปลูกสร้าง และการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนรายละเอียดอื่นที่จำเป็นต่อการประเมินภาษีให้สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2563 ได้ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประชาสัมพันธ์ภาษีฯ เพื่อใช้ในการประเมินภาษีดังกล่าว

50010500/50010500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1. เพื่อให้มีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตพระนคร 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีความรู้เกี่ยวกับการบังคับภาษี

เป้าหมายของโครงการ

- 1. สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของเขตพระนคร 2. มีการประชาสัมพันธ์ภาษีฯ ผ่าน 2 ช่องทาง โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้เสียภาษีและประชาสัมพันธ์ทาง Facebook

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-31)

87.00

31/08/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-21)

80.00

21/7/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/5/2563 มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-03)

30.00

3/3/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-04)

25.00

4/2/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-03)

15.00

3/12/2562 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : มีการแจ้งประเมินรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 7 จำนวน 7,900 กรรมสิทธิ์ (จำนวนแปลง) และรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 8 จำนวน 447 กรรมสิทธิ์ (จำนวนห้อง) รวม 8,347 กรรมสิทธิ์ จำนวน 4,742 ราย (ดำเนินการแจ้งประเมินภาษีครบทุกราย และทุกกรรมสิทธิ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการเขตพระนคร อนุมัติกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์และประกาศการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:วางแผนการลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประกาศและจัดส่งบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เสียภาษี
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:ส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี
:15%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 8
:ออกหนังสือแจ้งเตือนการค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษี
:10%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 9
:แจ้งภาษีค้างชำระให้แก่สำนักงานที่ดิน
:5%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 10
:สรุปผลการดำเนินการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0754

ตัวชี้วัด : 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.77

100 / 100
2
93.36

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **