รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5001-0762

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
84.73
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 275 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.73 ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.27

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 578 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 537 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.91 ระหว่างดำเนินการ 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.11 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 848 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 821 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.82 ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.18 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนพฤษภาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.21 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือ หน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่างๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รับบริการทราบต่อไป การจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0403/170 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้แจ้งเรื่องได้ หมายถึง รายละเอียดผลการดำเนินการเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ/พิจารณาเรื่อง เช่น การส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องที่แจ้งเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งการตักเตือน การดำเนินคดี แจ้งการพิจารณายุติเรื่อง หรืออื่นๆ ตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เป็นการดำเนินการจนสิ้นสุดอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครของเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS) หากไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้รับแจ้งได้ เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมายให้ระบุด้วย พร้อมกับแจ้งให้ผู้แจ้งเรื่องทราบผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการ (กรณีสามารถติดต่อผู้แจ้งเรื่องได้)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดประเมิน 2 ส่วน (100 คะแนน) คือ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง 20 คะแนน ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 80 คะแนน ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ (20 คะแนน) ขั้นตอนที่ 1 : การรับเรื่อง หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ฯ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 : การรายงานติดตามผล พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และอยู่ระหว่างดำเนินการต้องมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (A) = จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง หารด้วย จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานตลอดปีงบประมาณ 2563 x 100 ขั้นตอนที่ 3 : การส่งรายงานประจำเดือน พิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปเท่านั้น หากทำผิด หักคะแนน เดือนละ 1 คะแนน ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 80 คะแนน พิจารณาคุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผล จำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเรื่อง และหน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมีรายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ เช่น ตอบเรื่องตรงกับเรื่องที่แจ้ง ระบุเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง รายละเอียดการดำเนินการ การประสานงาน ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริง ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ (B) = จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ หารด้วย จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มีสถานะเสร็จสิ้นตลอดปีงบประมาณ 2563 x 100 คะแนนความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ = (A+B) – คะแนนที่ถูกหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 3

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3.แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด