ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50010000-3327

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกมลวรรณ วิเศษอุดมศักดิ์ (โทร.6557)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนครเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระนครให้ครอบคุมภารกิจทุกด้าน อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การปกครองท้องที่ การทะเบียนราษฎร์ และการทะเบียนปกครองต่างๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ครอบคุมภารกิจต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือขจัดปัญหาเรื่องเดือดร้อนของประชาชนให้หมดสิ้นไป เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด

50010100/50010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ครอบคลุมทุกภารกิจที่ให้บริการ 2.เพื่อให้ประชาชนได้ร้บความพึงพอใจในระดับสูงสุด 3.เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นไปตามหลักราชการใสสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ กำหนดประเมิน 2 ส่วน (100 คะแนน) คือ 1.ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ (20 คะแนน) 2.ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ (80 คะแนน) : พิจารณาคุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผล จำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเรื่อง และหน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องมีรายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ เช่น ตอบเรื่องตรงกับเรื่องที่แจ้ง ระบุเลขที่หนังสือ เลขที่คำสั่ง รายละเอียดการดำเนินการ การประสานงาน ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 1,008 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 997 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.91 ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.09 (จากที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ของสำนักงานเขตพระนคร พบว่า เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกรกฎาคม 2563 การดำเนินการในส่วนที่ 1 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 99.24 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 20 คะแนน และการดำเนินการในส่วนที่ 2 สำนักงานเขตสามารถดำเนินการได้ร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน เท่ากับ 80 คะแนน ดังนั้น คะแนนระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการของสำนักงานเขตพระนคร เท่ากับ 100 คะแนน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดำเนินการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดำเนินการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.อาคาร จำนวน เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดำเนินการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดำเนินการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.ขยะ จำนวน เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ระหว่างดำเนินการ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 923 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 903 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.83 ระหว่างดำเนินการ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.17 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 247 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 241 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.57 ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.43 2.อาคาร จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.04 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.96 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 195 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.44 ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 4.ขยะ จำนวน 78 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 77 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.72 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 848 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 821 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.82 ระหว่างดำเนินการ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.18 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 226 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 220 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.35 ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.65 2.อาคาร จำนวน 48 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.83 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.17 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 186 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 179 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.24 ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.76 4.ขยะ จำนวน 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 72 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.30 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-28)

70.00

28/05/2563 : การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 765 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 735 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.08 ระหว่างดำเนินการ 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.92 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 208 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 200 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.15 ระหว่างดำเนินการ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.85 2.อาคาร จำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.62 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.38 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 170 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 160 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.12 ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.88 4.ขยะ จำนวน 62 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.55 ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 664 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 635 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.63 ระหว่างดำเนินการ 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.37 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 185 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 180 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.30 ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.70 2.อาคาร จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.44 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.56 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 153 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 141 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.16 ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.84 4.ขยะ จำนวน 52 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.08 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.92

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-31)

50.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 578 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 537 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.91 ระหว่างดำเนินการ 41 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.09 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 170 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.82 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.18 2.อาคาร จำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.18 ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.82 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 133 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 115 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86.47 ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.53 4.ขยะ จำนวน 49 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.92 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.08

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 451 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 432 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.79 ระหว่างดำเนินการ 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.21 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 148 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.32 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.68 2.อาคาร จำนวน 27 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.59 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.41 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 110 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 98 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.09 ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.91 4.ขยะ จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 36 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 367 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 359 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.82 ระหว่างดำเนินการ 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.18 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 125 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 124 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 99.20 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.80 2.อาคาร จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.48 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.52 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 83 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 82 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 98.80 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.20 4.ขยะ จำนวน 32 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 32 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 275 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 233 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.73 ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.27 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 100 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 86 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 86 ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14 2.อาคาร จำนวน 12 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.33 ระหว่างดำเนินการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 41.67 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 63 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 54 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ระหว่างดำเนินการ 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 4.ขยะ จำนวน 26 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.31 ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 194 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 145 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 74.74 ระหว่างดำเนินการ 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.26 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.86 ระหว่างดำเนินการ 26 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.14 2.ถนน จำนวน 2 เรื่อง ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3.อาคาร จำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.71 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 4.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 46 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.09 ระหว่างดำเนินการ 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.91 5.ขยะ จำนวน 20 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ทั้งสิ้น 110 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 100 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.91 ระหว่างดำเนินการ 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.09 แยกเป็นประเภทเรื่องที่นำมาประเมินผล ได้แก่ 1.กระทำผิดในที่สาธารณะ จำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 83.33 ระหว่างดำเนินการ 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 16.67 2.อาคาร จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 3.เหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.24 ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.76 4.ขยะ จำนวน 15 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:รับแจ้งข้อมูลทางตู้รับเรื่องเรียน โทรศัพท์ และเว็บไซต์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตรวจสอบและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตอบกลับผู้ร้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3327

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3327

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0762

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **