รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5001-0764

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.4500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.45
100.0000
100 / 100
3
4.45
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 และให้สำนักงานเขตกำหนดน้ำหนักคะแนนแต่ละข้อคำถามในแบบสำรวจความพึงพอใจ ส่งกองงานผู้ตรวจราชการในวันที่ 7 มกราคม 2563 และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งกำหนดการเข้ามาทอดแบบสอบถามที่สำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพระนคร ได้คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ เท่ากับ 4.450

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ 2 ครั้งต่อปี (ปรากฏตามคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + ผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2 หารด้วยจำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ (ปรากฏตามคู่มือแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด