ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการจากหน่วยงาน : 50010000-3328

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวณัฎฐ์วลัญช์ วัฒนสิน (โทร.6556)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตพระนครเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตพระนครให้ครอบคุมภารกิจทุกด้าน อาทิ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ การปกครองท้องที่ การทะเบียนราษฎร์ และการทะเบียนปกครองต่างๆ เป็นต้น จึงจำเป็นต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ครอบคุมภารกิจต่างๆ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและไม่สร้างภาระเกินความจำเป็นให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด

50010100/50010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาด้านกายภาพ ด้านระบบงาน และด้านการให้บริการ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด 2.เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด 3.เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการให้บริการ

เป้าหมายของโครงการ

1.ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุดในระดับมากกว่า 4.5 ขึ้นไป 2.เพื่อนำผลการสำรวจไปปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : สำนักงานเขตพระนครได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้มารับบริการ (คะแนนเฉลี่ยจากการสำรวจ 2 ครั้ง) ในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.257

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพระนคร ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.064

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอผลการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) แจ้งกำหนดการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตพระนคร ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำที่สุด 2 คำถาม คือ 1. ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือ ไลน์ (LINE) ของสำนักงานเขตในระดับใด 2. สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย และรายงานผลให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบออนไลน์ (Google Form)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1 สำนักงานเขตพระนคร ได้คะแนนความพึงพอใจ เท่ากับ 4.450

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่จากนิด้าเข้ามาทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 21 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากนิด้าเข้ามาทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมและวางแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมและวางแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อรับทราบปัญหาภายในพื้นที่และเร่งดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หน่วยงานภายนอกทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3328

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3328

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0764

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.2570

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.26

100 / 100
3
4.26

0 / 0
4
4.26

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **