รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5001-0765

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนสถานะข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการส่งเอกสารหน้าแรกของตารางการจัดเก็บข้อมูล (CSV File) ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 พฤษภาคม 2563) และนำเข้าข้อมูล (CSV File) ในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว (15 มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกข้อมูล (CSV File) ในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในระยะเวลาที่กำหนดทุกเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data File) เดียวกัน หรือแยกเก็บหลายๆแฟ้มข้อมูล ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร แนวทางการประเมินผล พิจารณาจากกระบวนการในการดำเนินงาน ทั้งการทบทวนระบบข้อมูลที่ต้องการในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ การจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูล การพัฒนาฐานข้อมูล และการนำเข้าข้อมูลของหน่วยงาน โดยมีวิธีการดำเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล หรือ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากนโยบาย แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร มาตรฐานบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก ที่จะดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผ่านการพิจารณาจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในเดือนมกราคม 2563 โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 1.1 จัดทำรายละเอียดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ 1.2 กำหนดแหล่งข้อมูลในการจัดเก็บรวบรวม 1.3 ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 1.4 กำหนดผู้รับผดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน 1.5 กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล 1.6 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานครที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ขั้นตอนที่ 5 หน่วยงานนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามขั้นตอนที่ 4 โดยเริ่มนำข้อมูลเข้าครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จขิงการพัฒนาฐานข้อมูลต้องเป็นไปตามแนวทางและปฏิทินที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด และต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เกณฑ์การให้คะแนน การประเมินใช้รายละเอียดประเด็นการประเมินเชิงประจักษ์ในการพัฒนาฐานข้อมูลตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยกำหนดร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ความสำเร็จของผลการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 คะแนนที่ได้รับ 10 ความสำเร็จของผลการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 คะแนนที่ได้รับ 10 ความสำเร็จของผลการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 คะแนนที่ได้รับ 20 ความสำเร็จของผลการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 คะแนนที่ได้รับ 20 ความสำเร็จของผลการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 คะแนนที่ได้รับ 40 ความสำเร็จของการดำเนินการแต่ละขั้นตอน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ดำเนินการในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่แล้วเสร็จ จะคิดร้อยละความสำเร็จรวมจากขั้นตอนก่อนหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 + ขั้นตอนที่ 2 + ขั้นตอนที่ 3 + ขั้นตอนที่ 4 + ขั้นตอนที่ 5

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด 2. การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. การรายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily plans) และ BMA Monitor Application

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)