ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพระนคร : 50010000-3329

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางพรรษกร ศรีสงคราม (โทร.6556)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ (Decision Making) ในเรื่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม และทำให้สามารถแก้ไขปัญหา (Solving Problem) ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ทันเวลากับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงบทบาทสำคัญของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตพระนครขึ้น เพื่อให้สำนักงานเขตพระนครมีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ใช้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และช่วยลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลได้

50010100/50010100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้สำนักงานเขตพระนครมีฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

เป้าหมายของโครงการ

มีฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : ดำเนินการนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/05/2563 : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดให้สำนักงานเขตส่งเอกสารหน้าแรกของตารางการจัดเก็บข้อมูล ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนสถานะข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนดและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-29)

30.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนสถานะข้อมูล จัดลำดับความสำคัญ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามแบบฟอร์มที่สยป.กำหนดและส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-23)

20.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนา เป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาคัดเลือกภารกิจหลักเพื่อดำเนินการ พัฒนาเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานครที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0765

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **