รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

13. ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการดำเนินงาน “พระนคร เขตปลอดบุหรี่” : 5001-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงาน ระดับเขต และประชุมคณะทำงาน ระดับเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เตียมจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ แต่ต้องชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดอบรมและประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การดำเนินงาน “พระนคร เขตปลอดบุหรี่” คือ การจัดอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบ สถานประกอบการ และสถานที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตพระนคร และการจัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนการทำตามกฎหมายควบคุมผลิตยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่เขตพระนคร คูณ 100 หารด้วย จำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่เขตพระนคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด