ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50010000-3340

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล (โทร. 6566)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆที่สร้างความสุญเสียทั้งทางด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการกำจัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ สำนักงานเขตพระนครตระหนักถึงการป้องกันและส่งเสริมให้ประชาชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ โดยจัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการปฏิบัติตามกฎหมายให้กับผู้จำหน่ายยาสูบในพื้นที่ และจัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ เพื่อสนับสนุนการทำตามกฎหมายควบคุมผลิตยาสูบและแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50010400/50010400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในพื้นที่เขตพระนคร 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตพระนคร 3 เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะในเขตพระนครเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1 เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตพระนคร ได้รับความรู้ในการดำเนินงานเขตปลอดบุหรี่ 2 สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ในพื้นที่เขตพระนครปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-28)

40.00

28/08/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัส covid-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-24)

40.00

24/07/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

29/06/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-25)

40.00

25/05/2563 : เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/04/2563 : อยู่ในระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบได้

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-25)

40.00

2020-3-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สถานการณ์โรคโควิด 19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดอบรม และประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดอบรม เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-29)

35.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ยาสูบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะทำงาน ระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงาน ระดับเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดแผนการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้อำนวยการเขตพระนครอนุมัติแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ระดับเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ระดับเขต
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดอบรมอภิปรายการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ. ยาสูบ
:25%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมรณรงค์เขตปลอดบุหรี่
:15%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3340

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3340

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0770

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละความสำเร็จของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการดำเนินงาน “พระนคร เขตปลอดบุหรี่”

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **