รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

14. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต : 5001-0771

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯและอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสัมภาษณ์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดกิจกรรมประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ในเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเขตพระนคร และประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯ รอบที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สภาเด็กและเยาวชนเขต หมายถึง เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกันในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น ที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 2. กิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต หมายถึง กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ที่ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันของสภาเด็กและเยาวชนเขตพระนคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด