ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50010000-3378

สำนักงานเขตพระนคร : (2563)

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวพรณิพัช ธรรมโหร (โทร.6585)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-พระราชบัญญัตส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตตามความในมาตรา 24 และให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามคามในมาตร 27,28 และ29 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน -เพื่อให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานเขตพระนคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน และประชุมเพื่อคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตพระนคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตพระนครเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห้นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น

50011000/50011000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนเขตพระนคร รวมไปถึงการรวมกลุ่มของเยาวชนให้มีการแสดงออกในเนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนกรุงเทพมหานครและพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันและอนาคตสามารถระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาได้ 3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์อันเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

-1.จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน 2.จ้างประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 6 ครั้ง 3.จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-09-16)

40.00

16/09/2563 : อยู่ระหว่างส่งคืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-08-31)

40.00

31/08/2563 : อยู่ระหว่างส่งคืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-30)

40.00

2020-7-30 : อยู่ระหว่างส่งคืนเงินงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :เพราะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-29)

40.00

2020-6-29 : งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-29)

40.00

2020-5-29 : งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

2020-4-28 : งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

** อุปสรรคของโครงการ :งดการประชุมตามประกาศฯของสำนักงานเขตพระนคร ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าอาหารว่างในการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรับสมัครอาสาสมัครฯ รอบที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-30)

20.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเขตพระนคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัตรอาสาสมัครฯ รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศรับสมัครอาสาสมัครฯและอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสัมภาษณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50010000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50010000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5001-0771

ตัวชี้วัด : 14. จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **