รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน : 5002-0785

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำโครงการขออนุมัติ และรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เลื่อนกำหนดการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนงบประมาณ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนงบประมาณ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด หมายถึง อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - ผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง สามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ที่สามารถทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของจำนวนข้อสอบทั้งหมด คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)