ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50020000-3143

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายหยก ดีเมฆ โทร 6407

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและสถานประกอบการจำนวนมาก จำเป็นต้องได้รับการฝึกซ้อม เทคนิคและความรู้ในการเตรียมพร้อมรับมือต่อการเกิดอัคคีภัย ประกอบกับการมีกลุ่มอาสาสมัครที่มีความรู้เฉพาะด้านในการบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

50020100/50020100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการรวมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. เพื่อเป็นการรวมกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดเหตุ 3. เพื่อให้การปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยมีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วมของการเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในการบรรเทาสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-27)

30.00

27/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากคืนงบประมาณ ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** อุปสรรคของโครงการ :ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-30)

30.00

30/4/2563 : เลื่อนกำหนดการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-31)

30.00

31/3/2563 : เลื่อนกำหนดการอบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไป เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-31)

20.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเร่งดำเนินการจัดการอบรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลโครงการให้ผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ชดใช้เงินยืม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3143

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3143

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0785

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีความรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **