รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 5002-0805

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.03
100.0000
100 / 100
2
97.03
100.0000
100 / 100
3
97.03
0.0000
0 / 0
4
97.21
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1. ประกาศลงในเว็บไซต์สำนักงานเขตฯ 2. ประกาศลงในเพจ Facebook สำนักงานเขตฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3. ประกาศลงในไลน์กลุ่ม 14 ชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4. ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆในชุมชน 5. เดินแจกป้ายประชาสัมพันธ์ตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 97.03 - ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งดการทำแบบสอบถาม) - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรับเงิน จำนวน 10 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2563 จำนวน 44 ราย - วันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 59 ราย - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2563 จำนวน 23 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มีการลงพื้นที่ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 24 เมษายน 2563 จำนวน 19 ราย - ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 23 ราย - ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 33 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวน 16 ราย - ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 23 ราย - ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563 จำนวน 26 ราย

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมายถึง ระยะเวลาการรับลงทะเบียนฯ, ช่วงอายุที่ถึงเวลาการมาลงทะเบียนฯ และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ถ้ามี) 2. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของผู้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (โดยแบบประเมินความพึงพอใจ)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. นับจำนวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ 2. ผลรวมคะแนนทั้งหมด หารด้วย ผลรวมของคะแนนเต็ม คูณด้วย 100 ผลรวมคะแนนทั้งหมด = ค่าคะแนน X ความถี่ของแต่ละระดับที่เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน ผลรวมของคะแนนเต็ม = คะแนนสูงสุด X จำนวนข้อ X จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)