ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 50020000-3214

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวยุวดี จั่นเพ็ชร (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสังคมผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มีความสะดวกรวดเร็วกว่าเดิมเพราะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและทันสมัยขึ้น แต่ผู้สูงอายุบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใด้เพราะต้องอยู่เพียงลำพังหรือใช้เทคโนโลยีไม่เป็น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุจึงควรที่จะมีหลากหลายวิธีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วและครบถ้วน ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถทำตามขั้นตอนที่แนะนำได้ การสื่อสารในปัจจุบันบางประเภทมีการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้สูงอายุมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขี้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดได้

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้เท่าเทียมกัน 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินตามขั้นตอนการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ถูกต้องและรวดเร็ว

เป้าหมายของโครงการ

ผู้สูงอายุในพื้นที่เขต สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเข้าใจการปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และหลักเกณฑ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/09/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม - 11 กันยายน 2563 จำนวน 26 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-25)

92.00

25/08/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2563 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 84.00 (2020-07-24)

84.00

24/07/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2563 จำนวน 16 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-06-25)

77.00

25/06/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเฟสบุคฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2563 จำนวน 33 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/05/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มีการลงพื้นที่ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2563 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.70 (2020-04-25)

61.70

25/4/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ไม่มีการลงพื้นที่ เนื่องจากมีมาตรการควบคุมและป้องกัน COVID - 19 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25มีนาคม - 24 เมษายน 2563 จำนวน 19 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.04 (2020-03-25)

54.04

25/3/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2563 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.37 (2020-02-26)

46.37

26/2/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 59 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.70 (2020-01-22)

30.70

22/1/2563 : 1.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1-20 มกราคม 2563 จำนวน 44 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : 1.ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 97.03, ในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 ปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งดการทำแบบสอบถาม) 2.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การรับเงิน จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 1.ประกาศลงในเว็บไซต์สำนักงานเขตฯ 2.ประกาศลงในเพจ Facebook สำนักงานเขตฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 3.ประกาศลงในไลน์กลุ่ม 14 ชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4.ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆในชุมชน 5.เดินแจกป้ายประชาสัมพันธ์ตามบ้านแต่ละหลังในชุมชน และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำลังศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการ และวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมข้อมูลการประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปิดป้ายประกาศในพื้นที่ชุมชนทั้ง 14 ชุมชน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ ไลน์ เฟสบุ๊ค website ของเขต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3214

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3214

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0805

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.2100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
97.03

100 / 100
2
97.03

100 / 100
3
97.03

0 / 0
4
97.21

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **